Esperesi jelentés
Csongrádi Református Egyházmegye 2021.

„Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk; azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. (Jakab 4: 13-15.)

A koronavírus járvány harmadik évében – a látszólag teljesen veszendőbe ment 2020. év és a részleges károkat megélt 2021. év után az apostol szavai kijózanítanak és elgondolkodtatnak. Ez az Ige, amely az emberi lét múlandóságáról szól, alázatosságra int bennünket akkor, amikor a jövő felé vetjük tekintetünket. Mert, nem csak a múltunk, de a jelenünk és a jövőnk is Isten kezében van. Nem ismerjük a jövőt, ismeretlen számunkra, rejtve van előlünk annak minden történése. Mindez óv az elbizakodottságtól, és óv attól, hogy az ember a jövőt fürkéssze! A gond azonban az, hogy az életet élni csak előre tekintve lehet! Mi lehet az áthidaló megoldás? Nézzünk előre, tervezgessünk? Vagy ne nézzünk előre, mert életünk múlandó, és bármely pillanatban véget érhet, terveink pedig értelmüket vesztik? Az Ige választ ad erre az egyáltalán nem mellékes kérdésre: „Inkább azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, akkor ezt vagy azt megtesszük!”. Lehet és kell, tehát a jövő felé tekintenünk, de mindig szem előtt tartva, hogy minden történése életünknek csak Isten kegyelméből történik. Lehet és kell az embernek terveznie, de soha nem szabad a tervezésünkből Istent kihagyni, kikapcsolni. Soha nem tehetjük meg, hogy nélküle tervezzük életünket!

Ez az Ige tanít bennünket arra is, hogy a jelennel viszont jól gazdálkodjunk! A jelent megkaptuk, a ma a miénk, ma még tehetünk jót, szerethetünk, ma még elvégezhetjük azt, ami ránk bízatott, így a missziót is! 

Az elmúlt két évben az „alkalmas idő” fogalma hatványozottan felértékelődött. Meg kellett tanulnunk a járvánnyal együtt élve végezni szolgálatainkat, a missziót, kihasználva azt, amikor Isten kicsit szélesebbre tárva a kapukat több lehetőséget adott. Új formákat is ki kellett dolgozzunk, hogy a Krisztusban megjelent megváltás jó híre minél több emberhez eljusson, egy zártabb világban is. Egyben bűnbánattal is többször álltunk meg szent színe előtt, mert rá kellett ébredjünk arra, hogy a járvány előtti időszakban testi vagy lelki erőtlenségünk miatt, vagy éppen lustaságunknak köszönhetően, vagy azért mert azt hittük, hogy halogatva valamit majd jobb eredményeket érhetünk el, esetleg hitetlenségünknek köszönhetően, mennyi lehetőséget halasztottunk el! 

Az elmúlt két év arra is megtanított minket, hogy a járványnak van egy periodikusan ismétlődő ritmusa. A vírushelyzet által jobban megterhelt évkezdet után, valamikor késő tavasszal csillapodik a járvány dühöngése. Ez az első időszak az év talán legnehezebb időszaka, és általában két nagy ünnepünk a húsvét és a pünkösd is megszenvedi a járvány tombolását. A második időszak késő tavasz-kora nyártól október közepéig szokott tartani. Ez az eddigi években megéltek szerint egy szabadabb időszak. Sokkal több közösségi alkalom is tervezhető ezen időszakra, azonban az időszak missziói igénybevételét erősen korlátozza a nyári szabadságok megszokott rendje. A harmadik időszak ismét a vírus erősödését szokta hozni, ezt szem előtt tartva kellett terveznünk tehát az elmúlt évben már. 

A 2020. évhez képest – a védőoltásoknak köszönhetően – már szélesebbre tárt kapuk lehetőségével a következőképpen élt Egyházmegyénk a 2021. évben: 

A templomaink hónapokon át tartó kényszerű bezártságát a 2020. évhez hasonlóan további technikai fejlődés jellemezte, mint a járvány kívánatos mellékhatása. Szinte minden közösségünk megjelenése tovább fejlődött az online térben. A teljesség igénye nélkül, az istentiszteleteken kívül online bibliaórák, gyermekistentiszteletek, zoom-os rétegalkalmak, reggeli áhítatok jellemezték ezen időszakot. Gyülekezeteink a vizsgált évben a 2020. évhez viszonyítva még igényesebb formában jelentek meg az online térben, mivel lelkészeink már nem csak a mondanivalóra, hanem annak szakmaibb átadására is tudtak figyelni. 

Az állami források lehetővé tették több nagyon komoly intézményi építkezés elkezdését vagy éppen befejezését. 

2021. április 30-án került sor a Szentes-Felsőpárti Református Egyházközség Bölcsődéjének alapkőletételére, a Bercsényi és Vörösmarty utca sarkán, szinte a templom szomszédságában.  

2021. június 21-én Dr. Fekete Károly püspök úr iránymutató igehirdetését követve került átadásra a Makó-Újvárosi Református Egyházközség új, minden igénynek megfelelő óvodaépülete, amelyet a gyermekek a szeptemberben kezdődő tanévtől kezdődően már birtokukba is vettek. 

Az óvoda, a Református Óvodaprogram első elkészült óvodája, amelynek átadását 2021. október 19-én követte a Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség Clarisseum Óvodája új épületének átadása. Az alkalmon, a Kakasos templomban Dr. Fekete Károly püspök úr hirdette az igét, akinek áldozatos segítségnyújtásáért mindkét óvoda esetében köszönetet mondtunk. 

Az Óvodaprojekt harmadik óvodájának alapkőletételére és az építkezés megkezdésére a Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség Imaházának szomszédságában október 17-én került sor, amely alkalmon a gyülekezet köszöntötte szolgálati jubileumáért hálát adó lelkipásztorát Fehér Csabát is. 

Szeptember 27-én Makón az EGYMI új épületének átadásán örülhettünk ismét együtt. 

Az alkalmon Juhász András esperes hirdetett igét, csakúgy, mint három nappal később, amikor a Hódmezővásárhely-Újtemplomi Református Egyházközség Óvodájának megújult vizesblokkjait adhattuk át. Ez utóbbi beruházás, teljesen unikális módon egy, a városban működő cég, a Villeroy and Boch nagylelkű támogatásával valósult meg, akik nem csak teljesen felújították az óvoda egyik vizesblokkját, de vállalták a másik felújításának teljes költségét is, valamint a vizesblokkok garanciális javítását, fenntartását is. 

A Makó-Újvárosi Egyházközség egy telekrész önkormányzati tulajdonba való átadásával lehetővé tette azt, hogy az általa fenntartott általános iskola közvetlen szomszédságában egy kézilabda csarnokot építsen az Önkormányzat. Az Önkormányzat a telekért cserében vállalta, hogy az iskola diákjai minden munkanapon 8-16 óráig, ellenszolgáltatás nélkül használhassák a csarnokot, így a tornaterem kérdése megnyugtató módon rendeződött az iskola számára. Az ingatlan építése megkezdődött, és szép ütem szerint halad. 

Hosszú jogi- és a telekkel kapcsolatos huzavona után végre megkezdődtek a Szegedi Református Egyetemi Missziós Központ építkezései is, amely reménység szerint még idén elkészülve a református ifjúság új találkozási helyévé válik. 

Mindezen beruházások megkezdéséért és befejezéséért egyedül Istené a dicsőség, ám e helyen is szeretnék köszönetet mondani Magyarország Kormányának és a Tiszántúli Református Egyházkerületnek anyagi támogatásáért!

Egyházkerületi és egyházmegyei anyagi támogatással is számtalan épületünk vált korszerűbbé, élhetőbbé, komfortosabbá, használhatóvá. Szeged-Petőfi telepen az udvaron egy filagória mellé egy kerti faház épült, valamint a gyülekezet folytatta a templom és a gyülekezeti ház felújítását.

Kisteleken elhárultak az akadályok a templom építése elől, megkezdődtek a talajmunkák a vizsgált évben, majd 2022. február 27-én Dr. Fekete Károly püspök úr igehirdetési szolgálata után megtörtént a templom alapkő letétele is. 

Hódmezővásárhelyen folytatódott a Susáni templom külső és belső felújítása, amely egyre látványosabb szakaszába került az év során. 

Hódmezővásárhelyen az Ótemplom fenntartásában működő Bethlen Gábor Református Gimnázium az előző években megítélt „modern városok program” támogatásához nem jutott hozzá, így önerőből – de az eredeti terveknek megfelelően kezdtek építkezni. Megkezdődött a vizsgált évben egy új gimnáziumi szárny építése, a Könyvtár rekonstrukciója, a Tarjáni prédikálóállomás felújítása, egy levéltár és gyűjtemény kialakítása.  

A Makó-Belvárosi templom fűtésének kialakítása is megtörtént, megújuló energiaforrások felhasználásával. Egyedülálló módon, a templom termálvízre épülő fűtésrendszerrel gazdagodott. 

Kiszomborban a közösségi mosdó kialakítása kezdődött meg, Maroslelén a Gyülekezeti ház tetőszerkezete, radiátorai újultak meg. 

Magyarcsanádon, a Magyar Falu program pályázatát felhasználva, egyházmegyei támogatással a Református Temetőben a gyülekezet összefogásával ravatalozót építettek, a temetőt bekerítették, és tereprendezést is tartottak benne. 

Nagyéren egy megnyert pályázatból és a település országgyűlési képviselőjének személyes támogatásával megkezdődött a templom külső felújítása. 

Az Egyházmegye szolgatársainak, személyi állományának életében a következő változások történtek. Többévtizedes áldozatos szolgálat után nyugalomba vonult Kotormán István és felesége Kotormán Istvánné lelkipásztorok, akik a Makó-Újvárosi és Földeáki Egyházközségekben szolgáltak. Nyugdíjas éveikre Isten megtartó kegyelmét kérve, e helyen is szeretném megköszönni szolgálataikat! 

Kotormán István nagytiszteletű úr helyére a gyülekezet Stefán Zoltán nagytiszteletű urat hívta meg, akinek megválasztására augusztus 8-án került sor. Stefán Zoltánt az Egyházmegye Elnöksége továbbra is megbízta az eddig is általa pásztorolt Magyarcsanádi Egyházközség helyettes lelkészi szolgálatainak folytatásával, a Földeáki helyettesi szolgálatokkal a Makó-Újvárosi Egyházközség lelkipásztori szolgálatai mellett. Stefán Zoltán eddigi Székkutasi szolgálatait Mándi Kitti folytatta helyettes lelkészként, Koroknai András ny. lelkipásztor cselekvő közreműködésével. Kocsis Tamás nagytiszteletű úr Debrecenbe került, új szolgálati helyre. Kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje volt szolgatársunk életét. A Hódmezővásárhely-Újvárosi Egyházközség helyettes lelkészének Nagy Zoltán Imre lelkipásztor került kirendelésre, aki haladéktalanul hozzálátott a templom és a parókia állagmegóvó munkálataihoz, jelentős egyházmegyei anyagi támogatással. Csongrádon befejezte szolgálatait Gilicze András ny. lelkipásztor-esperes, aki lelkiismeretesen, éveken keresztül pásztorolta a kis közösséget. Szeptember 1-vel kezdte meg szolgálatait Turucz Annamária Imola lelkésznő Csongrádon, valamint Fábiánsebestyén-Nagymágocson is. Vajas Petra Eszter nagytiszteletű asszony, sikeres Egységes Lelkészképesítő vizsgája után beosztott lelkészi kirendelést kapott a Makó-Belvárosi Református Egyházközségbe. Egyházmegyénkbe került exmisszus gyakornokként Moldován Krisztina Stefánia aki a Szeged-Kálvin téri gyülekezetben kezdte meg szolgálatait. A Kisteleki szórványban, a lelkészi diplomájának honosítása előtt álló Szabó János tiszteletes úr kezdte meg szolgálatait, aki lelkesen, zenei talentumait is kihasználva pásztorolja Kistelek és a környék szórványvidékének reformátusait. Püspöki kirendeléssel kezdte meg egyetemi lelkészi szolgálatait Damásdi Péter, Szegeden az Egyetemi Gyülekezet kötelékében. Isten áldása kísérje új szolgatársainkat és a régi, de új helyen is helytálló lelkésztestvéreket! 

Gyatyel Péter lelkésztestvérünk családja örvendetes módon gyarapodott a vizsgált évben. Megszületett második gyermeke: Boróka Dóra. Isten óvja, védje a lelkészcsalád új tagját! Gyatyel Péter nagytiszteletű úr felesége, Gyatyel Horváth Eszter is sikeres lelkészképesítő vizsgát tett, majd bekebelezését kérte Egyházmegyénkbe.

Teremtő Istene hazahívta Hajdú Gábor testvérünket, a Makó-Belvárosi Református Egyházközség gondnokát, és Debreczeni Zoltánné lelkészözvegy testvérünket. Isten neve legyen áldott elhunyt testvéreink szolgálataiért, és adjon vigasztalást a gyászoló családoknak!

A covid járvány újbóli fellángolása miatt nem tudtuk megtartani, immár második éve a hagyományos lelkészi vacsoránkat, és a történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye gyülekezeteinek találkozóját sem.

Isten kegyelméből azonban megtarthattuk, egy év kihagyás után a berekfürdői Egyházmegyei Csendeshetünket, a békési testvérekkel együtt, ahol bár kevesebben, mint szoktunk, mégis lelkesen, bizakodva és hálatelt szívvel lehettek együtt, – az Egyházmegye anyagi támogatását is élvezve – a részvevők. Az alkalom tematikáját a békési testvérek készítették, és a kor kihívásaira reflektálva, a lelki megerősödés, és a félelemmentes élethez kapcsolták. 

Ugyancsak megtartásra került az egyházmegye tisztségviselőinek és lelkészeinek jó hangulatú disznótoros alkalma, a Hódmezővásárhely-Susáni Egyházközség felejthetetlen vendéglátásában. 

A járvány csendesebb időszakához igazodva számos gyülekezet tartott nyári hittanos táborokat. Az Egyházmegye 1.700.000.- forinttal támogatta 9 tábor megrendezését, amelyre a megnövekedett Egyházkerületi támogatás adott lehetőséget. Több táborban lehetőséget kaptak, a középiskolás önkéntes program keretein belül, gimnazisták a gyermekekkel való szolgálat segítésére, akik így ismerkedhettek a keresztyén értékrenddel, és Jézus tanításaival. Reménységünk az, hogy az ő szívük is jó talaj lesz az ige-magvak számára. 

A gyülekezeti diakóniát is új kihívások elé állította a járványhelyzet folytatódása. A gyűjtési helyek beszűkülése, az adományozókedv csökkenése azonban Isten áldásaink következtében nem jelentette az adományok csökkenését. A járvány következtében kialakult ínséget látva, a karácsonyon túli, lehetőség szerint rendszeres segítségnyújtás gyakorlatát folytattuk a vizsgált évben. A vizsgált évben teljesen átalakult a Nyilas Misi Program is, amelynek keretein belül nagy örömet sikerült számtalan, a megyénkben élő gyermeknek szerezni. 

Egyházmegyénk legfőbb gondja a lelkészhiány. Ha egy-egy lelkipásztor megbetegszik – amire a járvány alatt bőségesen volt példa – a helyettesítés nehezen oldható meg. Ugyanez a helyzet akkor is, ha több – helyettesítést igénylő – lelkipásztor megy egyszerre szabadságra. A lelkipásztorok hittanóra leterheltsége is nagy, elvonva ezzel a lelkészeket a tényleges lelkészi munkától. Talán a lelkészhiány némileg csökken azzal, hogy az egyházmegyéből származó lelkipásztorok, teológus hallgatók érdeklődnek az egyházmegyében folyó szolgálatok és szabad helyek iránt. Szeretettel helyezzük ezen gondunkat is a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége elé, a megoldást várva, esetleg a lelkészképzés képzési rendszerének átgondolásával is. 

Összefoglalva, Isten kegyelméből a csendes építkezés jellemezte a 2021. évet. Reménység szerint ezt követheti a megújult helyeken, az energiák és súlypontos áthelyezésével a lelkek megmentéséért, Krisztushoz vezetésükért végzett munka és szolgálat. 

Esperesi beszámoló 2020.