A Csongrádi Református Egyházmegye esperesi jelentése a 2020. évről

„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma!” Jeremiás siralmai 3:22.

A fenti igevers számomra a 2020. év vezérigéje lett. Vezérige egyéni életünkben, vezérige az általam pásztorolt gyülekezet és a Csongrádi Református Egyházmegye vonatkozásában, ünnepen és hétköznapon, őszinte visszatekintés mellett, és bátorító volta miatt egy lassan elkezdődő újév kezdetén. Azért is különösen szép, mert egyszerre egyéni és közösségi vonásokat hordoz ez az egyetlen vers. E rész ugyanis egy egyéni panaszének, amelyben az író egyéni sorsát is elénk adja, szorosan összekapcsolva a Szent Város, Jeruzsálem sorsával, amelynek pusztulása felett kesereg az író.

Jeremiás, amikor a gyászát, amelyet Jeruzsálem pusztulása felett érzett, szavakba öntötte, felsorolja, hogy mennyi minden veszett el. Számba veszi a rettenetes pusztulást, amelyet a babiloni seregek végeztek, majd az azt követő ínséges éveket, szája tele van panasszal, majd mintha megvilágosodna, ezt mondja: szeret az Úr, ezért nincs még végünk! Azaz, elveszett rengeteg szépsége, ajándéka az életnek, de mégis, van tovább, mert élünk. 

Nem ismerős? Ugyanezt éltük meg szinte egész évben! Az életünk számtalan eddig biztonságot adó területe sérült, sokminden elveszett, elmaradt, az egyéni élet szintjén, a család és a gyülekezetek, az egyház szintjén is! Rengeteg veszteséget könyveltünk el, sérült életterünk, sokszor életünk. Mégis, a híradók képkockáit már csak félve nézve jegyezhettük meg magunknak minden reggel, hogy ma sem egy kórházi ágyon ébredtem, ma sem vagyok lélegeztető gépen, ma sem fehérköpenyesek maszkkal eltakart arcának látványa ébresztett! 

Megélhettük: szeret az Úr, ezért nincs még végünk! 

Ha csak ez utóbbi területet nézzük, a böjt nagy része, és a húsvéti teljes ünnepkör elmaradt, vagy online térbe szorult. Pünkösdre félve merészkedtünk templomainkba, majd az adventi időszak is megsínylette a vírus újbóli hullámát. Sok gyülekezetben karácsonykor sem voltak istentiszteletek. És, mégis a vészben is megmaradtunk! És nem a mi érdemeink miatt, hanem ahogy az ige megfogalmazza: szeret az Úr, azért nincs még végünk! Ez azonban kötelez az érte való munkálkodásban, nem a takaréklángú szolgálatra, hanem a teljesen érte égő életre! 

És, bizony a mi számunkra ez az ige többet jelent már Jézus születése óta puszta fizikai megmaradásnál, a veszedelemben is megtartott testünk megtartásánál! Ez az Ige, az első karácsonyon, ott a jászolbölcsőben új értelmet kapott! A megszületett kisdedben, lelki értelemben, életünk teljes valójára, testünkön túl, lelkünkre is kiterjesztve élhetjük meg: szeret az Úr, ezért nincs még végünk! 

János evangéliumának legtöbbet idézett központi verse is erről szól, csak épp másként, amikor János a testté lételre rácsodálkozva így ír: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Ennek a csodálatos örömüzenetnek a terjesztése a feladatunk. Nézzünk vissza, a teljesség nélkül, hogy mindez miben valósult meg a ciklus során! 

Egyházmegyénket Trianon megnyomorította, öt részre szakadva három ország területén élnek az egykori Békés-Bánáti reformátusok. 2013. augusztus 17-én, Makón sor került a történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye gyülekezeteinek első találkozójára, ahol mintegy 700 testvérrel közösen adhattunk hálát Isten megtartó kegyelméért, és fohászkodhattunk hozzá bűnbocsánatért az Úrvacsora szentségének liturgiájában, és vihettük elé könyörgésben jelenünk és jövőnk kihívásait. 2014. október 4-én Temesváron voltunk együtt, 2015. október 3-án pedig minden eddiginél nagyobb létszámban Békésen, már az új ciklusban. 2016. október 1-én. Aradon találkozhattunk, majd a  jubileumi év jelentős eseménye volt, a történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye gyülekezeteinek 5. találkozója, amit a Reformáció évében Nagybecskereken, Délvidéken tartottunk meg, 2017. október 7-én.   A 6. találkozót Szentesen a Nagytemplomban tartottunk, közel 1000 résztvevővel. Ezzel, a találkozók „második” köre kezdődött meg, 2018. szeptember 29-én.  2019. október 5-én Lugoson tartottuk a történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye 5 utódegyházmegyéje gyülekezeteinek 7. találkozóját. 2020-ban Gyulán találkoztunk volna, ám e találkozást 2021-re halasztottuk. Szomorúságunk, hogy bár több gyülekezetben méltó emlékművet emeltek a Trianoni nemzetvesztési kísérletre emlékezve, a 100. évfordulón mégsem tudtunk együtt ünnepelni. Szomorúság volt számunkra, a Békés-Bánáti Református együttműködés egyik szorgalmas munkásának, a Temesvári Egyházmegye volt esperesének Fazakas Csabának váratlan halála 2020-ban. 2020-ban a testvéri, határokon átnyúló találkozások elmaradtak, ám az Egyházmegyei Tanács bölcs döntésének köszönhetően a találkozásokra előzetesen elkülönített összegekből 250.000 Ft-al tudtuk támogatni a viski, viharkárt szenvedett templom felújítását. 

Új kezdeményezésként 2015. június 20-án, a megye 2015-ben konfirmált fiataljainak népes csoportja Vizsoly-Sárospataki kiránduláson vett részt, ifjúsági előadónk vezetésével. Ez a szép és hasznos gyakorlat is csak 2020-ban maradt el, a vírushelyzet miatt. 

Az őseink által reánk testált épített örökségünk megóvása is tovább folytatódott, valamint új egyházi célú épületek építése, átalakítása is történt a ciklusban.

A sok megújuló templomunk és kultuszhelyünk közt külön öröm számunkra, ha egy településen új templom épül. Hálásak vagyunk Gondviselő Istenünknek az elkészült, és 2015. pünkösdjén felszentelt Újszegedi templomunkért! A templom felszentelését Dr. Fekete Károly püspök úr végezte el. 

Ugyancsak 2015. Pünkösd vasárnapján ökumenikus kultuszhely felszentelésére is sor került. Az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban szolgálhattam a Pallavicini kápolna felszentelésén, másnap pedig Czirokné Botár Éva lelkipásztor Mórahalmon szentelt fel ökumenikus kápolnát. Ebben az évben épült fel kizárólag pályázati támogatásból Nagylakon is egy ökumenikus kultuszhely, ahol heti váltásban havonként egy alkalommal kap lehetőséget istentisztelet tartásra 4 felekezet. A református szórványgyülekezetet Vladár Sándor lelkipásztor alapította, és volt első gondozó lelkipásztora. Jelenleg a Szeged-Kálvin téri református gyülekezet szórványaként működik. 

2017. decemberében Magyarország Kormányának jóvoltából Egyházmegyénk 290 millió forint építési támogatásban részesült, amely összeg a következőképpen került és kerül felhasználásra: Kistelek: új gyülekezeti ház építése – 120 millió forint. Hódmezővásárhely-Susán: templom felújítása – 80 millió forint. Hódmezővásárhely-Újtemplom: templom felújítása: 35 millió forint. Makó-Belváros: templom felújítása – 25 millió forint. Szentes-Nagytemplom: imaház felújítása 15 millió forint. Szeged-Petőfi telep: gyülekezeti ház felújítása 15 millió forint. Isten iránti hálával köszönjük meg a kormány támogatását. 

2018. október 5-én az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola fennállásának 70. évfordulóján került sor az energetikai pályázatból elkészült felújítás átadásának, egy hálaadó istentiszteleten az Ótemplomban, majd azt követően az intézményben. 

Telekcserével és a képviselőtestület támogatásával Kisteleken is megkezdődtek az új gyülekezeti központ tervezési és kivitelezési munkái. 

Hódmezővásárhely-Susánban a templom felújítása kezdődött meg pályázati pénzekből és a gyülekezet nagyszerű összefogásával. 

Ugyancsak Hódmezővásárhelyen, az Újtemplom felújítása is új lendületet kapott, amikor a Szabadkával közösen nyert pályázat projektindító rendezvényén vehettünk részt az Emlékpontban. 

A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium felújítása is megkezdődött, nagyon jelentős kormányzati segítséggel. A régi-új könyvtár kialakítása különösen is lelket-szellemet felüdítő. A hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjámin Általános Iskola új épülettel bővült a gyermeklétszám folyamatos növekedése miatt. 

Szegeden, a Petőfitelepi közösségünk gyülekezeti házának megújulásáért adhattunk hálát. Az utóbb felsorolt közösségeinkben az építkezések tovább folytatódnak még. Petőfitelepen 2020. karácsonyán egy nagy méretű pergola került kialakításra, ahol már szabad levegőn a Szentesti istentiszteletet is tartotta a gyülekezet. 

Az Óvodaprojekt kapcsán három gyülekezetünk kapott lehetőséget az épülésre, átalakításra. Szentes-Nagytemplomi gyülekezetünkben új óvoda épül, és folyamatosan újul meg az Imaház is. Szeged-Kálvin tér óvodája kiszolgáló egységekkel és új, a kor előírásainak megfelelő játszóudvarral bővül.  Makó-Újvárosban felújításra került a régi óvodaépület, amelynek bővítése, és átalakítása jelenleg is zajlik. Mellette bölcsőde építésébe kezdett a gyülekezet, hasonlóképpen a Szentes Felsőpárti gyülekezethez. 

Makó-Belvárosban 2015-ben került sor az óvoda teljes felújítására és bővítésére. Ugyanebben az évben újult meg a Juhász Gyula energetikai és infrastrukturális pályázati támogatásból, ahol jelenleg is zajlik felújítás. Idén pedig elkészült a templom fűtésrendszere is, termálvizes alapokra építve. 

A Szeged-Honvéd téri Református Egyházközség is sokat lépett előre a Kárász utca 15. szám alatti Gyülekezeti Ház felújításában, amely épület felújítása idén nagylelkű kormányzati támogatásban is részesült.

A Szegedi Református Egyetemi Gyülekezet kormányzati támogatásból 300 millió forint támogatásban részesült, egy egyetemi kollégium felépítéséhez, amely összeget a Tiszántúli Református Egyházkerület jelentősen kiegészített, így az építkezés megkezdődhetett.

Református  temetőink is részben megújultak: Makó Belvárosi temető úthálózata, Szegeden a Református temető Első világháborús hősi percellája újult meg, hasonlóképpen a Szentesi Református temetők hősi sírjaihoz, Magyarcsanádon pedig  ravatalozó épült a Református Temetőben. 

2015. decemberében először került sor közös karácsonyi készülésére lelkipásztorainknak, amely alkalmon a DRHE oktatói irányítása mellett dolgozhattunk. Az alkalom egyben lelkésztovábbképző alkalom is volt, amelyre meghívtuk a Temesi, Aradi és Bánáti lelkipásztorokat is, erősítve testvéri kötelékeinket.  2016-ban pünkösdre készülhettek együtt lelkészeink, testvéri légkörben, határon túli lelkipásztorokkal együtt. 2017-ben pedig húsvétra készült együtt a lelkipásztori közösség. 

Ugyancsak az új ciklusban kialakult gyakorlat az adventi lelkészi vacsorák alkalma. Az adventi rohanásban megállva, december egy péntek estéjén egy jó hangulatú éttermi vacsorán zárja az évet az egyházmegye lelkészi közössége. Februárban pedig lelkészek és egyházmegyei tisztségviselők valamint családjaik közös alkalmát tartjuk, egy hagyományos disznótoros étkezéssel együtt. 

2016. augusztus 1-5-ig, az Egyházkerület támogatásával egyházmegyénk lelkészei, és nem lelkészi szolgálattevői, házastársaikkal 20 év után először tanulmányi kiránduláson vehettek részt. Kirándulásunk a „Husziták lábnyomában Felvidéken és Csehországban” jelentősen erősítette a megyén belüli testvéri kötelékeket. 

A Reformáció évének egyik hálaadásra indító alkalma a Csongrádi Református Óvodák nagycsoportosainak találkozója volt, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. 5 óvoda 150 gyermeke és óvópedagógusa vett részt, egy egész napos programon. A programon áhítatot tartott az egyházmegye esperese, majd akadályversenyen mérhették össze bibliai tudásukat, ügyességüket a vegyes csapatok. A közös ebéd mellett a közös éneklésének is óriási sikere volt kicsinyeink között. Istent dicsérő éneküktől zengett az egész emlékpark. Az első alkalom sikerén felbuzdulva, folytatjuk a találkozókat éves rendszerességgel, mindig más óvodánk szervezésében. 2018-ban Mártélyon a Szeremlei Református Óvoda volt a házigazda, majd 2019-ben Makón a Bárka Református Óvoda házigazdaként a Maros partra invitálta 6 óvodánk dolgozóit és nagycsoportosait, ahol csodálatos természeti és épített környezetben – hatalmas fák koronái közé épült kulturális központban és környékén – találkoztak óvodásaink. 

2020-ban ezen alkalmunkat sem tudtuk megtartani a vírushelyzet miatt. 

Az egész Tiszántúli Református Egyházkerületet végigjáró Vándorbiblia épp a reformáció hónapjában érkezett egyházmegyénkbe. Sok megható, meghitt, megindító találkozásban volt részünk, sok gyülekezetben lehettünk tanúi megindító, szép összefogásnak a Reformáció 500. évfordulójának évében.  Ezek közül egyet szeretnék kiemelni: Magyarcsanádon a templom padjai kerültek ismét helyükre, több helyen új dobogóval, a felújított templomban, rengeteg önkéntes felajánlással, kétkezi munkával, úgy, hogy egyházmegyei támogatást csak az anyagköltség megvásárlásra kért és kapott a gyülekezet. A templom felújítása mellett 2019-ben befejeződött a gyülekezeti ház felújítása is a Magyar Falu Program kormányzati támogatásával. E programból került kialakításra Maroslelén is gyülekezeti otthonunk kultuszhelye, amelyet a pandémia két hulláma közt hatalmas érdeklődés mellett tudtunk átadni 2020-ban.

2018. július 4-én ünnepelte a Szentesi Református Idősek otthona fennállásának 10. évfordulóját. Az ünnepségen részt vett Czibere Károly államtitkár is, igét hirdetett Dr. Fekete Károly püspök. Kiteljesedett a Szentes-Felsőpárti Egyházközség Házi Segítségnyújtó szolgálata, és az élelmiszerbankra támaszkodó szegénygondozása. 2020-ban egy szeretetszolgálati raktár is átadásra került az egyházközség ingatlanjában. 

Diakóniai szolgálatunk is kiterjedt és átalakult a ciklusban. Adottságaink szerint a gyülekezeti diakóniát gyakoroltuk főleg, egyre több önkéntest bevonva kezdeményezéseinkbe. A Református Szeretetszolgálat egy elektromos kisteherautóval segítette munkánkat, amely a mindennapos szolgálatokat teszi szervezettebbé, könnyebbé. Megható volt a 2019. év Nyilas Misi programjában való részvétel eredménye, amelynek kapcsán az ország összes egyházmegyéje közül nálunk gyűlt össze a legtöbb ajándékcsomag rászoruló gyermekek számára. A pandémia első és második hullámai alatt és közben nem csak egyházi szeretetotthonunk segítését, de például a Nagymágocsi kastélyban található idősotthon és a Szegedi Vakok Intézetének megsegítését is végeztük, önerőből és a Szeretetszolgálat támogatásával. 

A pandémia hatására mintegy húsz évet fejlődtek közösségeink pár hónap alatt a virtuális megjelenés területén. Online istentiszteletek, áhítatok, folyton frissülő honlapok tartották a lelket gyülekezeteink tagjaiban, amelyek nézettsége minden várakozást felülmúlt és mutatta az egyre növekvő lelki igényeket, éhséget is. 

Népmozgalmi adataink szerint a pandémia a keresztelések számát csökkentette, ám ebben az évben a keresztelések száma az anyakönyvek tanúsága szerint kiegyenlítődik. A temetések számának csökkenése egy világjárvány alatt több mint elgondolkoztató. Egyrészt a csökkenés annak is betudható, hogy a családok az urnákat hazavitték, és otthon tartják, tovább folytatva a gyászfázisok lezárását akadályozó folyamatot. Másrészt, tapasztalat az, hogy a pandémia gyülekezeteinkben kevesebb áldozatot követelt, mint átlagosan más régiókban, és az ezzel kapcsolatos védekezés más halálesetek számát is csökkentette. 

Az is látszik, hogy a pandémia pénzügyi területen még gyarapodást is hozott, ám az összesítés csalóka, mert kisebb gyülekezeteink jobban megsínylették a világjárványt, mint a nagyobbak. Ezért, az Egyházmegye Tanácsának döntése következtében tavaly több alkalommal is anyagilag támogattuk a gyülekezeteket, kiegészítve az Egyházkerületi intervenciós keretet.

Bár piciny pontnak tűnik, számunkra mégis kedves és jelentős, hogy Matosné Bokor Anikó 2020. december 21-én megszülte harmadik gyermekét, egy kisleányt, Klára Erzsébetet. A kisded érkezése is mutatta Istenünk szeretetét irántunk: szeret az Úr, ezért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. 

Juhász András
Esperes