Hírek

Alapkőletétel Kistelken

A Keresztes Nagy Antal Missziói Központ alapkőletételi ünnepségét február 27-én tartották meg Kisteleken.

Az ünnepség kezdetén Sipos Ete Zoltán újszegedi református lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket, majd a 90. zsoltár zendült fel.  Ezt követően dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. Az igehirdetést követően Juhász András, a Csongrádi Református Egyházmegye esperese, a Szeged-Újszegedi Református Egyházközség csengettyűzenekara, Farkas Sándor miniszterhelyettes, államtitkár, Nagy Sándor, Kistelek Város polgármestere, Szabó János Bence kisteleki református segédlelkész is köszöntötték a gyülekezetet, majd sor került az ünnepélyes alapkőletételre. 

2010-ben szomorúan helyzetbe került a kisteleki gyülekezet, hiszen az egyházközség épületei nem tudtak ellenállni a növekvő belvíznek. A helyi önkormányzat így joggal nyilvánította életveszélyessé az épületeket, és bontási kötelezettséget róttak a gyülekezetre. Ennek a kötelezettségnek akkoriban csak a Tiszántúli Református Egyházkerület anyagi segítségével tudtak eleget tenni 2011. februárjában.

Ezzel azonban a kéthetente vasárnapi felnőtt istentiszteletre, gyermek istentiszteletre és hetente bibliaórára összejövő gyülekezet infrastruktúra nélkül maradt. Az, ami akkor olyan nehéznek tűnt – ma isteni beavatkozásnak tűnik. Első isteni csodaként, a „templomtalanság idején” a gyülekezetet befogadta a helyi Napsugár Idősek Otthona, ahol átmenetileg egy kis termet biztosítottak istentiszteleti alkalmak megtartására. A gyülekezet újabb csodaként élte meg, hogy 2017 után a helyi Önkormányzati Képviselő Testület által biztosított helyszíneken és egy magánháznál is találkozhatott a gyülekezet.

2018-ban kaptak egy értesítést arról, hogy a Szeged-Újszegedi Református Egyházközség, a Tiszántúli Református Egyházkerület pályázati kiírása alapján – melynek fedezetét Magyarország Kormánya biztosította – 120 millió forintot nyert a kisteleki református templom és lelkészlakás felépítésére. Az egyházközség a templom és imaház, valamint lelkészlakás terveinek elkészítésére felkérte Valkony Károly építészmérnök urat, aki a felkérésnek örömmel eleget téve belefogott a tervezésbe, pontosabban belefogott volna a tervezésbe… 2022. január végén elkezdődött az építkezés első üteme, a templomépület megvalósítása, miután a Tiszántúli Egyházkerület (dr. Fekete Károly püspök úr) a templomépítéshez még szükséges pénzeszközök legnagyobb részét biztosította. Kistelek Város Önkormányzata (Nagy Sándor polgármester úr) ugyancsak hathatós támogatásában részesítette a beruházást.

Isten nagy kegyelméből február 27-én letették a missziói központ alapkövét abban a reményben, hogy hamarosan nem csak a templomépület, hanem az egész gyönyörű épületegyüttes – lelkészlakással, imateremmel együtt – felépülhet és helyszínévé válhat „lelki ház” – a gyülekezet – épülésének!

Alapító okirat

Isten kegyelméből 1928 óta, tehát 94 éve – a Szeged-Újszegedi Református Egyházközség alapítása óta – van református gyülekezet Kisteleken. Most, amikor letesszük ezt az alapkövet, mely egyúttal az épületegyüttes ékkövét alkotó templom alapköve is – Isten iránti hálával emlékezünk a névadó Keresztes Nagy Antalra, akinek áldozatos adományából ezen a helyen állhatott a kisteleki református közösség első imaháza, amit 1937. január 31-én történt felavatásától a 2011. februárjában vízkár miatti kényszerből történő lebontásáig használt közösségünk.

Az eltelt évtizedek alatt az egyházközségben több áldott emlékű lelkipásztor végzett hosszabb szolgálatot: így Teleki Sándor (1928–1953), Kabai-Tóth Zoltán (1959–1979), majd Bertalan Zoltán (1981–1986) nyugdíjas lelkipásztor helyben élve végeztek lelki munkát. Sipos Ete Zoltán ugyancsak Szegedről látta és látja el az itteni szolgálatokat (1993–). A korábbi épületek kényszerű lebontását követően a helyi gyülekezet gondozását végző Szeged-Újszegedi Református Egyházközség vezetősége, a Csongrádi Református Egyházmegye – karöltve Kistelek Város Önkormányzatával – mindent elkövetett azért, hogy új templom, imaház és lelkészlakás épülhessen ezen a helyen.

Imádságok százai hangzottak el, levelekben fordultunk a legmagasabb földi fórumokhoz. Végül 2018. évben a Tiszántúli Református Egyházkerület építési pályázatán – melynek fedezetét az Orbán Viktor miniszterelnök úr vezetése alatt álló Magyar Kormány biztosította – a Szeged-Újszegedi Református Egyházközség elnyerte azt az összeget, amivel – alapos előkészületek után – nekivághatott a beruházásnak 2022. év januárjában. Az építtető Szeged-Újszegedi Református Egyházközség és a helyi gyülekezeti tagok egyetértésben úgy határoztunk, hogy az itt felépülő épületegyüttesnek a „Keresztes Nagy Antal Református Missziói Központ” nevet adjuk. Így emlékezünk egyfelől arra az istenfélő férfiúra, akinek a korábbi imaházat, sőt később a lelkészlakást is köszönhettük, másfelől így akarjuk kifejezni, hogy hálából a megváltásért, a feltámadt és élő Jézus Krisztus küldetését magunkra vettük, és innen elindulva mindent meg akarunk tenni az ezen a tájon élő népünk Jézus Krisztus követésére való segítése érdekében.

Ez a központ – az építők szándéka szerint – először azért épül, hogy benne a Szentháromság egy örök Isten dicsősége felragyoghasson, mégpedig Jézus Krisztus örök érvényű evangéliuma, hitvallásaink szellemében való hirdetése és a szent sákramentumok helyes kiszolgáltatása által. Másodszor azért épül, hogy ily módon szent hellyé válva, falai közt megvalósulhasson a Jézus Krisztus és Általa megváltott bűnös emberek találkozása, s e találkozás közben a bűnös emberek bűnbocsánatot találjanak, Jézus Krisztus vére által megbéküljenek Istennel és elinduljanak a megszentelődés útján. Harmadszor azért épül, hogy benne megfordulók a Szentlélek és az Ige munkája révén a bibliai igazsághoz ragaszkodó és egyúttal őszinte szeretetközösséggé – lelki otthonná váljanak. Negyedszer azért épül, hogy az itteni gyülekezet hitben megerősödve, kiindulópontja legyen e város és a környező régió református missziójának az „istenfelejtés” korszakában. Ötödször azért épül, hogy mindenestől szolgálja szűkebb hazánk, Kistelek és tágabb hazánk, szeretett magyar nemzetünk tagjainak a keresztyén hitre és erkölcsiségre való eljutását és abban való megerősödését.

A templom felelős tervezője Valkony Károly mérnök úr. Az építkezés kivitelezője pedig a szegedi székhelyű Éptárker Kft. A missziói központ felépítési költségeihez bőkezű adományokkal járultak hozzá az Szeged-Újszegedi és Kisteleki Református Egyházközségek tagjai, Kistelek Város Önkormányzata (Nagy Sándor polgármester úr vezetésével), kiemelkedően nagy összeggel támogatta a beruházást a Tiszántúli Református Egyházkerület (dr. Fekete Károly püspöksége alatt). A Szeged-Újszegedi Református Egyházközség templomépítő és gyülekezetplántáló egyházközség: miután felépült saját imaháza, felépíttette a sándorfalvi, majd a Szeged-Petőfi telepi templomokat. Ezután megépíttette a maga templomát s most építtetheti a kisteleki református templomot. Az újszegedi református gyülekezet jelenlegi presbitériumának tagjai: Ács Péter, Birtók Lajos, dr. Földesi András, dr. Patakfalvi Zsolt, László Tibor, Lupsea György, Seprenyi István, dr. Cs. Szabó András, Gergely János, ifj. Pauk János, Tasnády-Szeőcs Zoltán, dr. Nagy Zoltán. A gondnok dr. Pauk János, a lelkipásztor Sipos Ete Zoltán, segédlelkészei: Lupsea Tamás és Szabó János. Az építkezést megelőző évtől kezdődően Szabó János kihelyezett segédlelkész látja el a lelkészi feladatok egy részét a kisteleki gyülekezetben, Sipos Ete Zoltán segítő irányítása alatt.

Amikor most, 2022. február 27-én, 15 órakor végtelenül hálás és örvendező szívvel letesszük az épületegyüttes alapkövét, az apostollal valljuk: „Isten nem lakozik kézzel csinált templomokban” (ApCsel17,24), de Isten emberével valljuk: „Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről, nemzedékre” (Zsolt 90,1). Imádkozunk azért, hogy ez a templom és missziói központ igazolja a jövőben a Szentháromság, egy örök és igaz Isten dicsőségét! Könyörgünk azért, hogy legyen ennek a második templomnak dicsősége nagyobb az itt álló első épületegyüttes dicsőségénél! S esedezünk azért, hogy az itt élő gyülekezetből Jézus Krisztus csodálatos nevének és művének örökszép zenéje csendüljön ki és jusson el Kistelek és a régió minden lakosához! „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Róm 8,31

A Kisteleki Református Egyházközség Presbitériumának tagjai

Szegeden, 2022. február 27.

Még szintén kedvelheted...